Lhotecká palírna

PODMÍNKY pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu vymezuje zákon č.61/1997 Sb. - ZÁKON O LIHU. Dále stanovuje i působnost předmětných ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.

PROVOZOVÁNÍ pěstitelské pálenice povoluje MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice doložený technickou dokumentací a doklad o vlastnickém, užívacím nebo jiném obdobném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice.

PODMÍNKY pro provozování pěstitelské pálenice ukládá příslušný ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD podle zvláštního právního předpisu.

POSTUPY zajišťující daňové příjmy státního rozpočtu související s provozováním pěstitelské pálenice zajišťuje prostřednictvím příslušného        CELNÍHO ÚŘADU ministerstvo financí. Celní úřad kontroluje výrobu a evidenci v souvislosti s provozováním pěstitelského pálení a současně zajišťuje výrobní zařízení celními uzávěrami.

SUROVINAMI přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi. Pěstitelské pálenice vyrábí destilát výhradně pro pěstitele a za surovin dodaných jimi z vlastních pozemků. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu . Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele.

PĚSTITEL (domácnost) je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sníženou sazbou  spotřební daně (143,-Kč/litr) stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona. V případě, že si pěstitel nechal v témže výrobním období vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřících jednotkách a adresu a obchodní jméno pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila. Výrobním obdobím se rozumí doba od 1.července běžného roku do 30.června roku bezprostředně následujícího.

Pěstitel je povinen provozovateli pěstitelské pálenice předložit písemné potvrzení - žádost o zpracování kvasu - ve kterém musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu a rodné číslo pěstitele.

Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.