Lhotecká palírna

PROVOZNÍ ŘÁD

1. Každý pěstitel požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na na pálenku je povinen vyplnit OBJEDNÁVKU - Žádost o zpracování kvasu.

2. Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje žadatele podle předloženého OP.

3. Výrobní období trvá os 1.července běžného roku do 30.června roku bezprostředně následujícího.

4.Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve shora uvedeném období vypálit nejvýše 30 litrů etanolu (60 litrů 50% pálenky).

5. V případě, že si pěstitel nechal v témže výrobním období vypálit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v objednávce též množství takto vyrobeného destilátu v měrných jednotkách, adresu a obchodní jméno pálenice, která destilát vyrobila.

6. Ke zpracování se nepřijímají kvasy v kovových nádobách či kvasy, které chuťově, čichově nebo vizuálně vykazují známky cizích příměsí. Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit také kvasy napadené hnilobou nebo octovou bakterií, stejně jako kvasy, které vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita destilátů z následně zpracovávaných kvasů.

7. Kvasy vyrobené z meruňek nebo broskví musí být odpeckovány. Pokud tak pěstitel neučiní, bude provedeno odpeckování na místě

(1 litr kvasu/2,-Kč).

8. V pálenici není možno umývat nebo jinak čistit vlastní nádoby od kvasů. Pěstitel je povinen odvézt vlastní nádoby bezprostředně po vypálení.

9. Před odebráním hotového produktu je pěstitel povinen s odvoláním na v pálenici vyvěšený ceník uhradit poplatek za pálení včetně spotřební daně.

10. Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen ve vyhrazeném prostoru, nemějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu nebo jinak výrobní proces narušovat. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost.

11. V provozních místnostech je zakázáno požívání alkoholických nápojů. Stejně tak je zakázáno i kouření.

12. Dojde-li k poškození jakéhokoliv zařízení pálenice z viny pěstitele, je tento povinen uhradit veškeré náklady spojené s uvedením zařízení do původního stavu a to včetně ztráty vzniklé pálenici následnou nečinností. Uhradit musí i případné pokuty vyměřené FÚ a CÚ (poškození celních uzávěr, lihového měřidla atd.).

13. Ochutnávání pálenky je přípustné v míře nutné pro smyslové hodnocení produktu. Před zjištěním množství vyrobené pálenky je její ochutnávání nepřípustné.

14. S odvoláním na § 4, odst. 5, zák.č.61/1997 Sb., nesmí pěstitel, ani osoby tvořící s ním společnou domácnost, pěstitelskou pálenku prodávat.

15. Pěstitel je povinen si při odběru vyrobeného destilátu tento přelít do vlastních nádob.

16. Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je tento oprávněn a případné nesrovnatelnosti na místě bezodkladně hlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

17. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vracený obnos. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

18. Vzorky pálenky odebrané z měřidel jsou majetkem pěstitelské pálenice.

19. Výpalky jsou majetkem pěstitele. Pěstitel je povinen je odvézt na svoje náklady. V opačném případě mu budou účtovány náklady spojené s jejich odvozem a likvidací.

20. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli doklad s uvedením jeho jména, adresy, množství vypáleného etanolu, lihovitosti a spotřební daně, který musí být opatřen razítkem a podpisem.

21. Pálenice nemá stanovenou stálou a pravidelnou provozní dobu. Veškeré návštěvy je třeba předem domluvit na telefonním čísle 603 188 600.